Nyckeltal

Contact

Henrik cropped

Henrik Lundkvist

CFO

Send mail

Femårsöversikt

Förklaringar till nyckeltal

Definition av alternativa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS
Bolaget presenterar vissa finansiella nyckeltal i årsredovisningen som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning. Eftersom inte alla företag beräknar alternativa nyckeltal på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med nyckeltal som används av andra företag. Dessa mått ska emellertid inte betraktas som en ersättning för finansiella
nyckeltal som krävs i enlighet med IFRS.

Följande alternativa nyckeltal redovisas:
Valuta: TSEK om inte annat anges

1. Nettoomsättning justerat för valutaeffekter
Nettoomsättning justerat för valutaeffekter definieras som årets nettoomsättning omräknad till föregående års valutakurser och används för att mäta underliggande nettoomsättning.

Beräknas som årets nettoomsättning justerat med valutaeffekten för föregående års valutakurser:

2. Bruttomarginal
Bruttomarginal definieras som bruttovinst dividerat med nettoomsättning och används för att mäta produktlönsamheten.

Beräknas som bruttovinst dividerat med nettoomsättning:

3. Rörelsekostnader
Rörelsekostnader definieras som summan av kostnader för sålda varor, försäljnings- och marknadsföringskostnader, forsknings- och utvecklingskostnader, administrationskostnader, övriga rörelseintäkter samt övriga rörelsekostnader och används för att mäta summan av bolagets totala kostnader före finansiellt resultat och skatt.

Beräknas som summan av kostnader för sålda varor, försäljnings- och marknadsföringskostnader, forsknings- och utvecklingskostnader, administrationskostnader, övriga rörelseintäkter samt övriga rörelsekostnader:

4. Rörelseresultat
Rörelseresultat definieras som periodens resultat före finansiella intäkter och kostnader samt skatt för perioden och används för att mäta bolagets lönsamhet.

Beräknas som årets resultat minskat med finansiellt resultat och skatt:

5. Rörelsemarginal
Rörelsemarginal definieras som rörelseresultat dividerat med nettoomsättning och används för att mäta bolagets lönsamhetsgrad.

Beräknas som rörelseresultat dividerat med nettoomsättning:

6. EBITDA
EBITDA definieras som rörelseresultat före avskrivningar och utrangeringar och används för att mäta bolagets lönsamhet.

Beräknas som rörelseresultat ökat med avskrivningar och utrangeringar:

7. EBITDA exklusive effekt från IFRS 16
EBITDA exklusive effekt från IFRS 16 definieras som EBITDA exklusive påverkan från implementeringen av IFRS 16 och används för att kunna jämföra EBITDA mellan perioder.

Beräknas som EBITDA minskat med påverkan från implementeringen av IFRS 16:

8. EBITDA-marginal
EBITDA-marginal definieras som EBITDA dividerat med nettoomsättning och används för att mäta bolagets lönsamhetsgrad före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.

Beräknas som EBITDA dividerat med nettoomsättningen:

9. EBITDA-marginal exklusive effekt från IFRS 16
EBITDA-marginal exklusive effekt från IFRS 16 definieras som EBITDA exklusive effekt från IFRS 16 dividerat med nettoomsättning och används för att kunna jämföra EBITDA-marginalen mellan perioder.

Beräknas som EBITDA exklusive effekt från IFRS 16 dividerat med nettoomsättningen:

10. Börsvärde per balansdagen
Börsvärde per balansdagen definieras som aktiekursen vid periodens utgång multiplicerat med antalet utestående aktier och används för att mäta bolagets börsvärde vid periodens utgång.

Beräknas som aktiekursen vid periodens utgång multiplicerat med antalet utestående aktier: